Yetenek Zafer İradesi

Zafer İradesi

Zafer İradesi

 • Maliyet: 1160
 • Mana Maliyet: 0
 • Seviye: V
 • Seyreklik: Benzersiz
 • Soğuma Süresi (sn): 0
 • Tip: Pasif

+16 İrade.

 • +16 İrade.
 • +17.2 İrade.
 • +18.4 İrade.
 • +19.6 İrade.
 • +20.8 İrade.