Yetenek Vahşi Kuvvet

Vahşi Kuvvet

Vahşi Kuvvet

 • Maliyet: 825
 • Mana Maliyet: 0
 • Seviye: IV
 • Seyreklik: Benzersiz
 • Soğuma Süresi (sn): 0
 • Tip: Pasif

+7 Kuvvet. +2.2 Sağlık Yenileme.

 • +7 Kuvvet. +2.2 Sağlık Yenileme.
 • +7.6 Kuvvet. +2.4 Sağlık Yenileme.
 • +8.2 Kuvvet. +2.5 Sağlık Yenileme.
 • +8.8 Kuvvet. +2.7 Sağlık Yenileme.
 • +9.4 Kuvvet. +2.8 Sağlık Yenileme.