Yetenek İradenin Kuvveti

İradenin Kuvveti

İradenin Kuvveti

 • Maliyet: 500
 • Mana Maliyet: 0
 • Seviye: II
 • Seyreklik: Benzersiz
 • Soğuma Süresi (sn): 0
 • Tip: Pasif

+3 Kuvvet. +3 İrade.

 • +3 Kuvvet. +3 İrade.
 • +3.3 Kuvvet. +3.2 İrade.
 • +3.6 Kuvvet. +3.4 İrade.
 • +3.9 Kuvvet. +3.6 İrade.
 • +4.2 Kuvvet. +3.8 İrade.