Yetenek İhtiyat

İhtiyat

İhtiyat

 • Maliyet: 825
 • Mana Maliyet: 0
 • Seviye: IV
 • Seyreklik: Olağan
 • Soğuma Süresi (sn): 0
 • Tip: Pasif

+7.3 Kurnazlık.

 • +7.3 Kurnazlık.
 • +7.8 Kurnazlık.
 • +8.3 Kurnazlık.
 • +8.8 Kurnazlık.
 • +9.3 Kurnazlık.