Yetenek Doğal Yenileme

Doğal Yenileme

Doğal Yenileme

 • Maliyet: 350
 • Mana Maliyet: 0
 • Seviye: I
 • Seyreklik: Benzersiz
 • Soğuma Süresi (sn): 0
 • Tip: Pasif

+2.3 Sağlık Yenileme.

 • +2.3 Sağlık Yenileme.
 • +2.4 Sağlık Yenileme.
 • +2.6 Sağlık Yenileme.
 • +2.7 Sağlık Yenileme.
 • +2.9 Sağlık Yenileme.