Yetenek Doğal Kuvvet

Doğal Kuvvet

Doğal Kuvvet

 • Maliyet: 350
 • Mana Maliyet: 0
 • Seviye: I
 • Seyreklik: Benzersiz
 • Soğuma Süresi (sn): 0
 • Tip: Pasif

+4.2 Kuvvet.

 • +4.2 Kuvvet.
 • +4.5 Kuvvet.
 • +4.8 Kuvvet.
 • +5.1 Kuvvet.
 • +5.4 Kuvvet.