Yetenek Doğal Sağlık

Doğal Sağlık

Doğal Sağlık

 • Maliyet: 350
 • Mana Maliyet: 0
 • Seviye: I
 • Seyreklik: Benzersiz
 • Soğuma Süresi (sn): 0
 • Tip: Pasif

+105 Sağlık.

 • +105 Sağlık.
 • +112 Sağlık.
 • +120 Sağlık.
 • +127 Sağlık.
 • +135 Sağlık.