Yetenek Şovalye Hızı

Şovalye Hızı

Şovalye Hızı

 • Maliyet: 1160
 • Mana Maliyet: 0
 • Seviye: V
 • Seyreklik: Benzersiz
 • Soğuma Süresi (sn): 0
 • Tip: Pasif

+8 Kuvvet. +4.5 Sağlık Yenileme.

 • +8 Kuvvet. +4.5 Sağlık Yenileme.
 • +8.6 Kuvvet. +4.8 Sağlık Yenileme.
 • +9.2 Kuvvet. +5.1 Sağlık Yenileme.
 • +9.8 Kuvvet. +5.4 Sağlık Yenileme.
 • +10.4 Kuvvet. +5.7 Sağlık Yenileme.