Yetenek İnanılmaz Akıl

İnanılmaz Akıl

İnanılmaz Akıl

 • Maliyet: 1160
 • Mana Maliyet: 0
 • Seviye: V
 • Seyreklik: Benzersiz
 • Soğuma Süresi (sn): 0
 • Tip: Pasif

+200 Sağlık. +8 Zeka.

 • +200 Sağlık. +8 Zeka.
 • +215 Sağlık. +8.6 Zeka.
 • +230 Sağlık. +9.2 Zeka.
 • +245 Sağlık. +9.8 Zeka.
 • +260 Sağlık. +10.4 Zeka.