Yetenek Serinkanlılık

Serinkanlılık

Serinkanlılık

 • Maliyet: 1600
 • Mana Maliyet: 0
 • Seviye: VI
 • Seyreklik: Benzersiz
 • Soğuma Süresi (sn): 0
 • Tip: Pasif

+240 Sağlık. +13 İrade.

 • +240 Sağlık. +13 İrade.
 • +255 Sağlık. +14.2 İrade.
 • +270 Sağlık. +15.4 İrade.
 • +285 Sağlık. +16.6 İrade.
 • +300 Sağlık. +17.8 İrade.