Yetenek Bilgi Kuvvettür!

Bilgi Kuvvettür!

Bilgi Kuvvettür!

 • Maliyet: 350
 • Mana Maliyet: 0
 • Seviye: I
 • Seyreklik: Benzersiz
 • Soğuma Süresi (sn): 0
 • Tip: Pasif

+4.2 Kuvvet veya Zeka (fazla olan).

 • +4.2 Kuvvet veya Zeka (fazla olan).
 • +4.5 Kuvvet veya Zeka (fazla olan).
 • +4.8 Kuvvet veya Zeka (fazla olan).
 • +5.1 Kuvvet veya Zeka (fazla olan).
 • +5.4 Kuvvet veya Zeka (fazla olan).