Yetenek Uyumlu Gelişim

Uyumlu Gelişim

Uyumlu Gelişim

 • Maliyet: 1160
 • Mana Maliyet: 0
 • Seviye: V
 • Seyreklik: Nadir
 • Soğuma Süresi (sn): 0
 • Tip: Pasif

+7 Kuvvet. +7 Zeka.

 • +7 Kuvvet. +7 Zeka.
 • +7.5 Kuvvet. +7.5 Zeka.
 • +8 Kuvvet. +8 Zeka.
 • +8.5 Kuvvet. +8.5 Zeka.
 • +9 Kuvvet. +9 Zeka.